Dit Voorbeeldcontract is mede mogelijk gemaakt door Woninghuur-Bedrijfsruimte.nl

U kunt nog veel meer voorbeeldcontracten gratis openen op Woninghuur-Bedrijfsruimte.nl

 

Meer informatie en advies over huurcontracten, huurrecht of onroerend goed nodig?

Ga dan naar onze website www.woninghuur-bedrijfsruimte.nl

ONDERGETEKENDEN:

 

(Naam Verhuurder)

 

 

gevestigd te (Straat), (Postcode), (Plaats),  

 

hierna te noemen 'verhuurder',

 

EN

 

(Naam Huurder)

geboren:

beroep:  

 

hierna te noemen 'huurder',

 

 

ZIJN OVEREENGEKOMEN

 

 

Artikel 1.            Het gehuurde, bestemming

 

1.1       Verhuurder verhuurt aan huurder en huurder huurt van verhuurder de woonruimte, te noemen; een (Soort woonruimte + aantal kamers), hierna 'het gehuurde' genoemd:        

(Adres Woonruimte),

 

1.2       Het gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als woonruimte.

 

 

Artikel 2.             Voorwaarden

 

2.1       Deze overeenkomst verplicht partijen tot naleving van de bepalingen van de wet met betrekking tot verhuur en huur van woonruimte voorzover daarvan in deze overeenkomst niet wordt afgeweken. Van deze overeenkomst maken deel uit de 'Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Woonruimtef, vastgesteld op (Datum) en gedeponeerd op (Datum) bij de griffie van de rechtbank te (plaats Rechtbank) en aldaar ingeschreven onder nummer ........... , hierna te noemen 'algemene bepalingen'. Deze algemene bepalingen zijn partijen bekend. Huurder heeft hiervan een exemplaar ontvangen.

 

2.2       De algemene bepalingen zijn van toepassing behoudens voor zover daarvan in deze overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken, of toepassing ervan ten aanzien van het gehuurde niet mogelijk is.

 

2.2       Bij het in gebruik nemen van het gehuurde is het ten strengste verboden om het bezit / gebruik van illegale drugs in het gehuurde en / of in het appartementencomplex te hebben. Hieronder wordt ook verstaan hennepplantages of enig ander soort geestverruimende plant/boom/bloem. Zie ook artikel 10. bijzondere bepalingen voor andere bedingen.

 

 

Artikel 3.            Duur, verlenging en opzegging

 

3.1       Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur (duur overeenkomst) ingaande op (Datum) en lopende tot en met (Datum). Tijdens deze periode kunnen partijen deze overeenkomst niet tussentijds door opzegging beëindigen.

 

3.2       Verhuurder zal het gehuurde op de ingangsdatum van de huur aan huurder ter beschikking stellen, tenzij dit geen werkdag is, althans als huurder heeft voldaan aan alle op dat moment bestaande verplichtingen jegens verhuurder.

 

3.3       Indien in artikel 3.1 een bepaalde tijd is opgenomen en deze periode verstrijkt zonder opzegging, loopt de overeenkomst voor onbepaalde tijd door. Beëindiging van de overeenkomst door opzegging dient schriftelijk te geschieden overeenkomstig 19 van de algemene bepalingen.

 

 

Artikel 4.            Betalingsverplichting, betaalperiode, borgstelling

 

4.1       Met ingang van de ingangsdatum van deze huurovereenkomst bestaat de betalingsverplichting van huurder uit;

- de huurprijs

- de vergoeding voor de onder 6 genoemde bijkomende leveringen en diensten (servicekosten).

- borgstelling

 

4.2       De vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten wordt bepaald overeenkomstig het

bepaalde in 14.1 tot en met 14.7 van de algemene bepalingen. Op de vergoeding wordt een systeem van voorschotbetalingen met latere verrekening toegepast, zoals daar is aangegeven.

 

4.3       De huurprijs en het voorschot op de vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, steeds te voldoen vóór of op de eerste dag van de periode waarop de betaling betrekking heeft op de door verhuurder aangegeven wijze.

 

4.4       Per betaalperiode van één maand bedraagt

           

-          de huurprijs                                                                                             ...............

-                     het voorschot op de vergoeding voor de door of vanwege verhuurder

ten behoeve van huurder te verzorgen leveringen en diensten                       ...............

           

-            Zodat huurder per maand in totaal heeft te voldoen                                    ...............

 

-                      Zegge (Totaal huur) euro per maand.

 

4.5               Voor het gehuurde dient de huurder een borgstelling te geven aan de

verhuurder bij de eerste betalingsperiode. Het bedrag voor de borgstelling

voor het gehuurde bedraagt;                                                                                  ...............

 

 

Artikel 5.            Huurprijswijziging

 

5.1      De huurprijs kan op voorstel van verhuurder voor het eerst vanaf (Datum) en vervolgens jaarlijks worden gewijzigd met een percentage dat maximaal gelijk is aan het op de ingangsdatum van die wijziging wettelijk toegestane percentage voor woonruimte met een niet-geliberaliseerde huurprijs. Deze wettelijke wijziging wordt vastgesteld door de betreffende Nederlandse minister per 1 juli van elk jaar.

 

Artikel 6. Leveringen en diensten

De door of vanwege verhuurder voor huurder te verzorgen bijkomende leveringen en diensten zijn de volgende:

 

-                      (het noemen van de bijkomende leveringen en diensten zoals internet, nieuw toilet, etc)

-                     

-           

 

 

Artikel 7.            Belastingen en andere heffingen

 

7.1       Tenzij dit op grond van de wet of daaruit voortvloeide regelgeving niet is toegestaan, zijn voor

rekening van huurder, ook als verhuurder daarvoor wordt aangeslagen:

 

a.         de onroerende zaakbelasting en de waterschap- of polderlasten ter zake van het feitelijk gebruik van het gebruik van het gehuurde en het feitelijk medegebruik van dienstruimten, algemene en gemeenschappelijke ruimten;

b.         milieuheffingen, waaronder de verontreinigingsheffing oppervlaktewateren en zuiveringsheffing afvalwater;

c.         baatbelasting, of daarmee verwante belastingen of heffingen, geheel of een evenredig gedeelte daarvan, indien en voor zover huurder is gebaat bij datgene op grond waarvan de aanslag of heffing wordt opgelegd.

d.         overige bestaande of toekomstige belastingen, milieubeschermingbijdragen, lasten, heffingen en retributies

-           ter zake van het feitelijk gebruik van het gehuurde;

-           ter zake van goederen van huurder,

-                     die niet geheel of gedeeltelijk zouden zijn geheven of opgelegd, als het gehuurde niet in gebruik zou zijn gegeven.

 

 

Artikel 8.            Woonplaats

 

8.1       Vanaf de ingangsdatum van de huur worden alle mededelingen van verhuurder aan huurder in

verband met de uitvoering van dit huurcontract, gericht aan het adres van het gehuurde, zijnde het werkelijke woonadres van huurder.

 

8.2       Indien het gehuurde geen vaste woonplaats meer van huurder is, verplicht hij zich om verhuurder daarvan terstond schriftelijk in kennis te stellen onder opgave van zijn nieuwe adres en woonplaats.

 

8.3       Voor het geval huurder het gehuurde voorgoed verlaat zonder opgave van zijn nieuwe adres aan verhuurder blijft het adres van het gehuurde als woonplaats van huurder aangemerkt.

 

 

Artikel 9.            Beheerder

 

(indien er een beheerder is moet dit artikel opgenomen worden) Totdat verhuurder anders meedeelt, treedt als beheerder van het (naam woonruimte) op: (naam beheerder). De huurder kan bij hem terecht met vragen / ideeën / klachten op de begane grond.  

 

 

Artikel 10.            Bijzondere bepalingen (Dit artikel kunt u eventueel wijzigen)

 

Overigens zijn bij de ondertekening van deze huurovereenkomst de huurder en verhuurder overeengekomen dat:

 

a.         de verhuurder op geen enkele wijze aansprakelijk is in geval van verlies, schade, letsel, inbraak en/of diefstal.

 

b.         het houden van huisdieren, bezit / gebruik van drugs in het gehuurde en / of in het appartementencomplex uitdrukkelijk verboden is.

 

c.         onderverhuur onder geen enkele voorwaarde is toegestaan. Bij constatering van onderverhuur zal de verhuur met onmiddellijke ingang worden beëindigd. De woning wordt hierbij direct opgeleverd. Er vindt geen restitutie plaats.

 

d.         de huurder zich verplicht als "goed huisvader" zorg te dragen voor alle roerende- en onroerende goederen. Hieronder wordt o.a. verstaan dat de huurder, huisgenoten of anderen voor wie hij verantwoordelijk is geen beschadiging(en), vervuiling, onnodige slijtage en/of belasting toe brengt aan inventaris en alle op het perceel aanwezige roerende- en onroerende goederen. Tevens verplicht de huurder zich geen overlast en/of hinder ,in de ruimste zin van het woord, te veroorzaken aan de omgeving.

 

e.         indien de huurder de afspraken uit deze overeenkomst niet nakomt de verhuur met onmiddellijke ingang worden beëindigd. Dit wil zeggen dat de huurder de woning terstond verlaat en oplevert aan de beheerder.

 

f.          wijzigingen op deze overeenkomst slechts van kracht zullen zijn, indien zij schriftelijk tussen verhuurder en huurder zijn overeengekomen.

 

g.         dat bij ingebrekestelling de administratiekosten en de wettelijke rente berekend over de achterstallige bedragen verschuldigd krachtens deze huurovereenkomst voor rekening van de huurder komen, vanaf de dag van ingebrekestelling.

 

h.         bij het niet nakomen of overtreden van de in deze overeenkomst gestelde bepalingen de daaruit voortvloeiende (on)kosten voor rekening huurder zijn.

 

 

 

Aldus opgemaakt en ondertekend in ...................

           

Plaats:...............               datum: ...............                plaats: ...................   datum: ....................

 

 

 

 

(huurder(s))                                                                                           (verhuurder)

 

 

Bijlage:                       Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Woonruimte

 

Afzonderlijke handtekening(en) van huurder(s) en verhuurder voor de ontvangst van een eigen exemplaar van de Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Woonruimte.

 

Voor meer informatie en advies over huurcontracten, huurrecht of onroerend goed ga dan naar onze website www.woninghuur-bedrijfsruimt.nl