Bedrijfsruimte Advies

 

Woninghuur-Bedrijfsruimte.nl

Informatie over huurrecht en onroerend goed voor ondernemers en particulieren

Huurrecht

Bestel boeken over huurrecht op onze pagina :

Huurrecht boeken >

  U bent hier > Home > Wetsartikelen > Artikelen 7:292 - 7:296  

 

 

Wetsartikelen Huurrecht

Wij hebben de gerelateerde wetsartikelen hier geplaatst.  Deze wetsartikelen zijn overgenomen van het Nederlands Burgelijk Wetboek.

Huurrecht Artikelen 7:292 - 7:296

Art. 7:292 - 1. De huurovereenkomst geldt voor vijf jaar of, als een langere bepaalde duur is overeengekomen, voor die langere huur.

- 2. De huurovereenkomst die voor vijf jaar geldt, wordt na het verstrijken daarvan van rechtswege met vijf jaar verlengd. De overeenkomst die is aangegaan voor een termijn die langer is dan vijf jaar maar korter dan tien jaar, wordt na het verstrijken van die termijn van rechtswege verlengd met een tweede termijn die zoveel korder is dan vijf jaar als de eerste termijn langer is dan vijf jaar.

 

Art. 7:293 - 1. De overeenkomst die voor vijf jaar geldt, en de overeenkomst die is aangegaan voor een termijn langer dan vijf jaar, maar korter dan tien jaar, kunnen tegen het einde van de termijn en tegen het einde van de in artikel 292 lid 2 bedoelde tweede termijn door ieder van de partijen worden opgezegd. Artikel 228 lid 1 en lid 2, eerste zin, is niet van toepassing.

- 2. De opzegging moet geshieden bij exploot of bij aangetekende brief. De termijn van opzegging bedraagt tenminste een jaar.

- 3. Geen opzegging is verreist, indien de beeindiging geschiedt met wederzijds goedvinden, nadat de huurovereenkomst is totstandgekomen.

 

Art.7: 294 Een opzegging door de verhuurder is nietig indien zij niet de gronden vermeldt die tot de opzegging hebben geleid.

 

Art. 7:296 - 1. Indien de opzegging is gedaan tegen het einde van de in artikel 292 lid 1 bedoelde eerste termijn waarvoor de huurovereenkomst geldt of is aangegaan, kan de rechter de vordering slechts toewijzen, op de grond dat: a. de bedrijfsvoering va de huurder niet is geweest zoals een goed huurder betaamt, of b. de verhuurder aannemelijk maakt dat hij, zijn echtgenoot, zijn geregistreerde partner, een bloed- of aanverwant in de eerste graad of een pleegkind het verhuurde persoonlijk in duurzaam gebruik wil nemen en hij daartoe het verhuurde dringend nodig heeft. Onder duurzaam gebruik wordt niet begrepen vervreemding van de bedrijfsruimte, maar wel renovatie van de bedrijfsruimte die zonder beeindiging van de huur niet mogelijk is.

- 2. Een vordering, ingesteld op de in lid 1 onder b bedoelde grond, is niet toewijsbaar indien de verhuurder de rechtsopvolger is van een vorige verhuurder en hij niet is diens echtgenoot, geregistreerde partner, bloed- of aanverwant in de eerste graad of pleegkind, en de opzegging is geschied binnen drie jaar nadat de rechtopvolging schriftelijk ter kennis van de huurder is gebracht. Onder pleegkind wordt verstaan degene die duurzaam als eigen kind is verzorgd en opgevoed.

- 3. Indien de opzegging is gedaan tegen het einde van de termijn waarmee de overeenkomst krachtens artikel 292 lid 2 is verlengd, kan de rechter de vordering toewijzen , op grond van een redelijke afweging van de belangen van de verhuurder bij beeindigging van de overeenkomst tegen die van de huurder en van de onderhuurder aan wie bevoegdelijk is onderverhuurd, bij verlenging van de overeenkomst. De rechter wijst de vordering in elk geval af indien van de huurder, bij een redelijke afweging van de voormelde belangen van hem en van de onderhuurder aan wie bevoegdelijk is onderverhuurd, tegen vde voormelde belangen van de verhuurder, niet kan worden gevergd dat hij het gehuurde ontruimt.

- 4. In het geval van lid 3 wijst de rechter de vordering in ieder geval toe indien zich een der in lid 1, onder a en b, in samenhang met lid 2 omschreven gronden voordoet en voorts indien: c. de huurder niet toestemt in een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe overeenkomst met betrekking tot het gehuurde, voor zover dit aanbod niet een wijziging va de huurprijs inhoudt, of d. de verhuurder een krachtens een geldig bestemmingsplan op het verhuurde liggende bestemming wil verwezenlijken.

- 5. Indien de rechter de vordering toewijst, stelt hij tevens het tijdstip van de ontruiming vast. De toewijzing geldt als een veroordeling tot ontruiming tegen dat tijdstip.

 

Duur overeenkomst

 

 

 

Opzegging

 

 

 

 

 

 

 

 

Opzeggings-gronden

 

 

 

 

Toewijzings-gronden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zoek naar huurrecht informatie? Of toe aan nieuw literatuur in uw vakgebied?
Huurgeschil Ontleed

Auteur: Mr. G.M. Kerpestein. Het boek 'Huurrecht bedrijfsruimte' behandelt het huurrecht en de algemene bepalingen duidelijk en uitvoerig.

Bij Juridischboek.nl € 58,95
Bestel dit boek >
 

 

     
Niet gevonden waar u naar op zoek was zoek het Hier >
Google