Bedrijfsruimte Advies

 

Woninghuur-Bedrijfsruimte.nl

Informatie over huurrecht en onroerend goed voor ondernemers en particulieren

Overdracht/levering (onroerende) goederen

Bestel het boek 'Onroerende zaken, btw en overdrachtsbelasting'

Bestel hier >

  U bent hier > Home > Wetsartikelen > Artikelen 3:80 - 3:98  

 

 

Wetsartikelen Vastgoed

Deze wetsartikelen gaan over het behandelde Onroerend Goed Recht. Hieronder zult u alleen de artikelen vinden die van toepassing waren op ons onroerend goed advies. De wetsartikelen zijn overgenomen van het Nederlands Burgelijk Wetboek.

Artikelen 3:80 - 3:98

Art. 3:80 - 1. Men kan goederen onder algmene en onder bijzondere titel verkrijgen.

- 2. Men verkrijgt goederen onder algemene titel door erfopvolging, door boedelmenging, door fusie als bedoeld in artikel 309 Boek 2 en door splitsing als bedoeld in artikel 334a van Boek 2.

- 3. Men verkrijgt goederen onder bijzondere titel door overdracht , door verjaring en door onteigening, en voorts op de overige in de wet voor iedere soort aangegeven wijzen van rechtsverkrijging.

- 4. Men verliest goederen op de voor iedere soort in de wet aangegeven wijzen.

 

Art. 3:81 - 1. Hij aan wie een zelfstandig en overdraagbaar recht toekomt, kan binnen de grenzen van de recht de in de wet genoemde beperkte rechten vestigen. Hij kan ook zijn recht onder voorbehoud van een zodanig beperkt recht overdragen, mits hij de voorschriften zowel voor overdracht van een zodanig goed, als voor vestiging van een zodanig beperkt recht in acht neemt.

- 2. Beperkte rechten gaan teniet door :

  • a. het tenietgaan van het recht waaruit het beperkte recht is afgeleid;
  • b. verloop van de tijd waarvoor, of de vervulling van de ontbindende voorwaarde waaronder het beperkte recht is gevestigd;
  • c. afstand;
  • d. opzegging, indien de bevoegdheid daartoe bij de wet of bij de vestiging van het recht aan de hoofdgerechgtigde, aan de beperkt gerechtigde of aan beiden is toegekend;
  • e. vermenging;

- 3. Afstand en vermenging werken niet ten nadele van hen die op het tenietgaande beperkte recht op hun beurt een beperkt recht hebben. Vermenging werkt evenmin ten voordele van hen die op het bezwaarde goed een beperkt recht hebben en het tenietgaande recht moesten eerbiedigen.

 

Art. 3:82 Afhankelijke rechten volgen het recht waaraan zij verbonden zijn.

 

Art. 3:84 - 1. Voor overdracht van een goed wordt vereist een levering krachtens geldige titel, verricht door hem die bevoegd is over het goed te beschikken.

- 2. Bij de titel moet het goed met voldoende bepaaldheid omschreven zijn.

- 3. Een rechtshandeling die ten doel heeft een goed over te dragen tot zekerheid of die de strekking mist het goed na de overdracht in het vermogen van de verkrijger te doen vallen, is geen geldige titel van overdracht van dat goed.

- 4. Wordt ter uitvoering van een voorwaardelijke verbintenis geleverd dan wordt slechts een recht verkregen, dat aan dezelfde voorwaarde als die verbintenis is onderworpen.

 

Art. 3:89 -1. De voor overdracht van onroerende zaken vereiste levering geschiedt door een daartoe bestemde, tussen partijen opgemaakte notariele akte, gevolgd door de inschrijving daarvan in de daartoe bestemde openbare registers. Zowel de verkrijger als de vervreemder kan de akte doen inschrijven.

- 2. De tot levering bestemde akte moet nauwkeurig de titel van overdracht vermelden; bijkomstige bedingen die niet de overdracht betreffen, kunnen in de akte worden weggelaten.

- 3. Treedt bij een akte van levering iemand als gevolmachtigde van een der partijen op, dan moet in de akte de volmacht nauwkeurig worden vermeld.

- 4. Het in dit artikel bepaalde vindt overeenkomstge toepassing op de levering, vereist voor de overdracht van andere registergoederen.

 

Art. 3:98 Tenzij de wet anders bepaalt, vindt al hetgeen in deze afdeling omtrente de overdracht van een goed is bepaald, overeenkomstige toepassing op de vestiging, de overdracht en de afstand van een beperkt recht op een zodanig goed.

 

Verkrijging en Verlies van Goederen

 

 

 

 

Vestiging teniet gaan

 

 

beperkte rechten

 

 

 

 

 

 

 

Afhankelijk Recht

 

Vereisten voor Overdracht

 

 

 

 

 

 

Levering Onroerende Zaken

 

 

 

 

 

Beperkte rechten; Vestiging, Overdracht en Afstand.

 

 


 


 

'Onroerende zaken, btw en overdrachtsbelasting'

Overdrachtsbelasting en btw spelen een rol bij elke vastgoedtransactie.

Onroerende-zaken

Dit boekje slaat een brug van regels naar praktijk. Achtergronden en begrippen van beide belastingen worden uitgelegd en toegespitst op de praktijk van de vastgoedsector.

Geen academische beschouwingen, maar direct toepasbare informatie. Al met al een beknopt, praktijkgericht en actueel naslagwerk voor de gehele vastgoedsector.

Bestel hier >

 

     
Niet gevonden waar u naar op zoek was zoek het Hier >
Google