Bedrijfsruimte Advies

 

Woninghuur-Bedrijfsruimte.nl

Informatie over huurrecht en onroerend goed voor ondernemers en particulieren

Overdracht/levering (onroerende) goederen

Bestel het boek 'Onroerende zaken, btw en overdrachtsbelasting'

Bestel hier >

  U bent hier > Home > Wetsartikelen > Artikelen 5:70 - 5:79  
Wetsartikelen Vastgoed

Deze wetsartikelen gaan over het behandelde Onroerend Goed Recht. Hieronder zult u alleen de artikelen vinden die van toepassing waren op ons onroerend goed advies. De wetsartikelen zijn overgenomen van het Nederlands Burgelijk Wetboek.

Erfdienstbaarheid Artikelen 5:70 - 5:79

Art. 5:70 - 1. Een erfdienstbaarheid is een last, waarmede een onroerende zaak - het dienende erf - ten behoeve van een andere onroerende zaak - het heersende erf - is bezwaard

- 2. In de akte van vestiging van een erfdienstbaarheid kan aan de eigenaar van het heersende erf de verplichting worden opgelegd aan de eigenaar van het dienende erf op al dan niet regelmatig terugkerende tijdstippen een geldsom - de retributie - te betalen.

Art. 5:71 - 1. De last die een erfdienstbaarheid op het dienende erf legt, bestaat in een verplichting om op, boven of onder een der beide erven iets te dulden of niet te doen. In de akte van vestiging kan worden bepaald dat de last bovendien een verplichting inhoudt tot het aanbrengen van gebouwen, werken of beplantingen die voor de uitoefening van de erfdienstbaarheid nodig zijn, mits deze gebouwen, werken en beplantingen zich geheel of gedeeltelijk op het dienende erf zullen bevinden.

- 2. De last die een erfdienstbaarheid op het dienende erf legt, kan ook bestaan in een verplicting tot onderhoud van het dienende erf of van gebouwen, werken of beplantingen die zich geheel of gedeeltelijk op het dienende erf bevinden of zullen bevinden.

 

Art. 5:72 Erfdienstbaarheden kunnen ontstaan door vestiging en door verjaring.

 

Art. 5:73 - 1. De inhoud van de erfdienstbaarheid en de wijze van uitoefening worden bepaald door de akte van vestiging en, voor zover in die akte regelen daaromtrent ontbreken, door de plaatselijke gewoonte. Is een erfdienstbaarheid te goeder trouw geruime tijd zonder tegenspraak op een bepaalde wijze uitgeoefend, dan is in geval van twijfel deze wijze van uitoefening beslissend.

- 2. Niettemin kan de eigenaar van het dienende erf voor de uitoefening van de erfdienstbaarheid een ander gedeelte van het erf aanwijzen dan waarop de erfdienstbaarheid ingevolge het vorige lid dient te worden uitgeoefend, mits deze verplaatsing zonder vermindering van genot voor de eigenaar van het heersende erf mogelijk is. Kosten, noodzakelijk voor zodanige verandering, komen ten laste van de eigenaar van het dienende erf.

 

Art. 5:74 De uitoefening der erfdienstbaarheid moet op de voor het dienende erf minst bezwarende wijze geschieden.

 

Art. 5:78 De rechter kan op vordering van de eigenaar van het dienende erf een erfdienstbaarheid wijzigen of opheffen:

a. op grond van onvoorziene omstandigheden welke van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de erfdienstbaarheid niet van de eigenaar van het dienende erf kan worden gevergd;

b. indien ten minste twintig jaren na het ontstaan van de erfdienstbaarheid zijn verlopen en het ongewijzigde voortbestaan van de erfdienstbaarheid in strijd is met het algemeen belang.

 

Art. 5:79 De rechter kan op vordering van de eigenaar van het dienende erf een erfdienstbaarheid opheffen, indien de uitoefening daarvan onmogelijk is geworden of de eigenaar van het heersende erf geen redelijk belang bij de uitoefening meer heeft, en het niet aannemelijk is dat de mogelijkheid van uitoefening of het redelijk belang daarbij zal terugkeren.

 

Erfdienstbaarheden

 

Retributie

 

Inhoud van de last

 

 

 

 

 

 

Ontstaan

 

Inhoud en wijze van uitoefening

 

 

 

 

 

Minst bezwarende wijze

 

Wijziging of opheffing

 

 

 

 

 

Opheffing op vordering eigenaardienend erf

 

 

 

 

 

 

Onroerend Goed...

Er is veel over te vinden en er is veel over gezegd.

Oordeel zelf en bestel uw boek bij boekensite managementboek.nl

Juridische Boeken bestellen >

 


     
Niet gevonden waar u naar op zoek was zoek het Hier >
Google